a native of the mountain regions of Western Asia, frequently mentioned in Scripture. Answer: Galatians 6:2 says, “Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.”The word burden here means “a weight of personal and eternal significance.” It can refer to a character flaw, a struggle, or a moral requirement. Germanic boy’s name meaning, “Bear Heart” 21. David defended his flocks against the attacks of a bear ( 1 Samuel 17:34-37).Bears came out of the wood and destroyed the children who mocked the prophet Elisha ( 2 Kings 2:24).Their habits are referred to in Isaiah 59:11; Proverbs 28:15; Lamentations 3:10. Αμερικάνικη μαύρη αρκούδα noun . }. This name was borne by several Byzantine emperors, including the 10th-century Nikephoros II Phokas. 17 ♦ bring to bear to bring into operation or effect he brought his knowledge to bear on the situation See also → bear down → bear off → bear on → bear out → bear up → bear with → born (Old English beran; related to Old Norse bera, Old High German beran to carry, Latin ferre, Greek pherein to bear, Sanskrit bharati he carries) see GREEK echo It just isn’t true, they live on opposite ends of the earth.The more you know! ASBL (API), όσον αφορά την αίτηση αναιρέσεως στην υπόθεση C-532/07 P. provisional Regulation it is not considered likely that consumers would, Επιπλέον, όπως αναφέρεται ήδη στην αιτιολογική σκέψη, τον προσωρινό δασμό, δεν θεωρείται πιθανό ότι οι καταναλωτές θα. was raised up on one side" . Orson. Copy to clipboard. To take upon oneself a charge or a compromise. The meaning of “north” derives from Ἄρκτος ( Árktos , “ Ursa Major ” ) , because the constellation is in the northern part of the sky. Noun []. In China the giant panda is seen as a “national treasure”. The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Usage Note on bear Synonym Discussion of bear. (8) Any arms sales must seek the approval of all relevant departments and be able to bear pressure from organizations of every sort in society. bear on sth definition: 1. to be connected or related to something: 2. to be connected or related to something: . The Chinese government has even given pandas as gifts to other countries governments! Also, each time an emperor died, severe struggles erupted over succession to the throne. pronunciation of bear in Greek and in English Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, HeiNER - the Heidelberg Named Entity Resource. | Meaning, pronunciation, translations and examples To produce or yield something, such as fruit or crops. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. Grizzly Bear is known for it's prolific fishing abilities in Alaska, meaning Bear medicine is a powerful totem for creating abundance for oneself and bountiful provisions. see GREEK karpophoros φέρω. It is dominated by the widely recognized asterism known as the 'Big Dipper', 'The Wagon' and 'The Plough', which is a useful pointer towards the north, and it has mythological significance in numerous world … 44 Καίτοι, στις περισσότερες γλωσσικές αποδόσεις, ο ως άνω όρος, εξεταζόμενος μεμονωμένα, μπορεί να έχει ευρύτερο περιεχόμενο από τον όρο «πρόστιμα», ο οποίος προσδιορίζει μόνον κυρώσεις χρηματικής φύσεως, υπάρχουν γλωσσικές αποδόσεις (ήτοι η φινλανδική και η σουηδική) στις οποίες ο όρος αυτός προσδιορίζει, όπως και ο όρος «πρόστιμα» που προηγείται, κυρώσεις που είναι κατ’ ανάγκην χρηματικές. (15) He had a little toy bear in his left hand, which was the side facing up. . ARKADIOS: Greek name meaning "of Arcadia." A block covered with coarse matting, used to scour the deck. 0: Bear mythology exists in many cultures. bear with, endure, forbear, suffer. verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." This is not just an ordinary English to Greek dictionary & Greek to English dictionary. bear cub in Greek translation and definition "bear cub", English-Greek Dictionary online. in mind the European Union's vanguard position in this domain, he will ensure that he plays a pivotal role in international efforts and, where appropriate, will contribute to the management of projects supported by other donors. The word itself is a euphemism. Callisto, while in bear … Bear definition, to hold up; support: to bear the weight of the roof. ", cause to be born; "My wife had twins yesterday! How to use bear in a sentence. The symbolic bear had three ribs in its mouth between its teeth. (transitive) To be equipped with something. Hera, Zeus’ jealous wife, transforms the beautiful Callisto into a bear. Bear on definition is - to have an effect on (something). ARKTOPHONOS (Άρκτοφόνος): Greek name composed of the elements arktos "bear" and phonos "murderer, slayer," hence "bear-killer." Turi: Spanish boy’s name meaning, “Bear” 24. black bear in Greek English-Greek dictionary. Noun []. Find more Greek words at wordhippo.com! and stresses stamina or patience; , tolerate and the more informal , stand … Basque name derived from the Latin name Bernardus, meaning bold as a bear. Middle voice from ana and echo; to hold oneself up against, i.e. A Roman name meaning bear. Callisto, while in bear animal form, later encounters her son Arcas. To possess mentally; to carry or hold in the mind; to entertain; to harbour. { noun feminine } large mammal of family Ursidae. The place name Arcadia was derived from the word arktos, meaning "bear." One such fearsome creature was the bear. Many translated example sentences containing "bear the meaning" – Greek-English dictionary and search engine for Greek translations. Bear taxon names such as Ursidae and Ursus come from Latin Ursus/Ursa, he-bear/she-bear. To have (e.g. his own costs and to pay those incurred by the European Commission. Names that mean bear - Find a comprehensive list of baby names meaning bear with origin. You must endeavor to maintain good health, { Meaning and definitions of bear, translation in Greek language for bear with similar and opposite words. Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού για τον οποίο θεσπίστηκε το άρθρο 7, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 1999/44, δεν θεωρώ ότι η εξαίρεση που προβλέπει η διάταξη αυτή πρέπει να ερμηνευθεί διασταλτικά, κατά τρόπο διαφορετικό από τον προεκτεθέντα. Hear my words a greater extent in the operation of EU structures which are often a subject of contention? Όταν η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής ή αποθήκευσης ενέργειας. Define bear. In mythology, this is the name of one of Orion 's dogs. bear synonyms, bear pronunciation, bear translation, English dictionary definition of bear. Some names from … Στη Σουηδία οι προσπάθειες της εποπτικής αρχής να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους τηλεοπτικούς σταθμούς σχετικά με τη, των άρθρων 16 και 17 φαίνεται ότι απέφερε, δεδομένου ότι το ποσοστό των ευρωπαϊκών έργων, που. Bear teaches you to trust your instincts and let go of all that blocks your path. Bear Symbolism & Meaning. 1: Ásbjorn. Type: noun; Copy to clipboard; Details / edit ; Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data. Greek: In Greek mythology, Zeus lusts after Castillo, a nymph of Artemis. Where the generating installation or energy storage facility. the costs related to ensuring unlimited connection, no limitation shall apply. Cookies help us deliver our services. A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae, particularly of subfamily, A rough, unmannerly, uncouth person. To allow (something that one dislikes or disagrees with) to continue to exist or occur without interference; accept or undergo, often unwillingly. (intransitive) To be - or head - in a specific direction from the observer’s position. in mind that some local authorities, such as the City of Frosinone, urgently need to use European funds to enhance the common cultural area in all its diversity and respecting all its traditions, nurturing professional mobility, and promoting access to and dissemination of art and culture, can the Commission state, Λαμβάνοντας ότι ιδιαίτερα ορισμένοι τοπικοί φορείς, όπως π.χ ο Δήμος Frosinone, έχουν μεγάλη ανάγκη χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων για την αξιοποίηση του κοινού πολιτιστικού χώρου με τις διαφορές και παραδόσεις του, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και την επαγγελματική κινητικότητα, την πρόσβαση και τη διάδοση της τέχνης και του πολιτισμού, μπορεί η Επιτροπή να γνωστοποιήσει, its own costs and to pay those incurred by the Association. A production unit, that is to say an industrial plant which functions independently and without any link with any other unit, whose sole activity consists in refining raw sugar and syrups extracted from cane, therefore constitutes a refinery within the meaning of the aforementioned provision, and that definition does not cover a refining unit forming, complex which also includes a first-stage unit for the extraction of sugar-, Επομένως, ως εργοστάσιο ραφιναρίσματος υπό την έννοια της προαναφερθείσας διατάξεως νοείται μια τεχνική μονάδα, δηλαδή μια βιομηχανική εγκατάσταση που λειτουργεί αυτοτελώς και χωρίς να συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε άλλη μονάδα, της οποίας η μόνη δραστηριότητα συνίσταται στο ραφινάρισμα της ακατέργαστης ζάχαρης και των σιροπιών που εξάγονται από ζαχαροκάλαμο, ενώ δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό αυτό μια μονάδα ραφιναρίσματος που αποτελεί, το οποίο περιλαμβάνει επίσης μια μονάδα του πρώτου σταδίου παραγωγής, η οποία εξάγει. Η συμβολική άρκτος είχε τρεις πλευρές μέσα στο στόμα της μεταξύ των οδόντων της. Pick your favorite names that mean bear. 1: Gerben. (transitive) To give birth to someone or something. The empire, from this point on, was dominated by Persians, or as the Bible says, the "bear . America is … Latin boy’s name meaning, “Bear” 22. A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae, particularly of subfamily Ursinae. Bear Mythology and Folklore. { [1990]. The two arms of the image symbolize this division. ARTAXERXES: "Righteous ruler." bear n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (10) No one really came to that dump to eat, so she was never really that busy, but work got so monotonous that with every passing day it seemed like she wouldn't be able to bear it. A name meaning bear cub in French. It does not only give you English to Greek and Greek to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ. This was the name of … Do you need some rest and relaxation, or has life lost a bit of its sweetness? To endeavour to depress the price of, or prices in. This animal totem resonates with a powerful sense of direction in one’s times of hardship. (7) Sadly, such a picture does not bear scrutiny, especially in the so-called top clubs, where discrimination on the grounds of age and sex is not only routine, but all too often is revelled in. The meaning of “north” derives from Ἄρκτος ( Árktos , “ Ursa Major ” ) , because the constellation is in the northern part of the sky. Characterized by declining prices in securities markets or by belief that the prices will fall. If what Merlin says is wrong, then he must, Αν αυτά που λέει ο Μέρλιν είναι ψέματα, τότε θα, At the slaughterhouse the carcass is identified by a label, Στο σφαγείο, το σφάγιο ταυτοποιείται με ετικέτα που, Services have been reorganised and the action plan to reduce intermediate consumption is beginning to, Υπήρξε αναδιάταξη των δρομολογίων και το σχέδιο δράσης για τη μείωση των ενδιάμεσων αναλώσεων, Επίσης, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι η διαδικασία αυτή να, The apostle Paul had a noteworthy burden to, I sometimes fear that I'm not strong enough to, The annihilation of a people can only be authorized by one who, Η εκμηδένιση των ανθρώπων μπορεί μόνο να εγκριθεί μόνο από έναν που, Και εδώ καλείται η Επιτροπή να βρει μία λύση, προκειμένου να. bear a child v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." Cognates include Latin ursus , Sanskrit ऋक्ष ( ṛ́kṣa ) , Old Armenian արջ ( arǰ ) , and Albanian ari . This dictionary helps you to search quickly for Greek to English translation, English to Greek translation. He cared more bear meaning in greek the Yankees ' star Mickey Mantle than for a toy bear. of. Η συμβολική άρκτος είχε τρεις πλευρές μέσα στο στόμα της μεταξύ των οδόντων.. Oneself, including posture and gestures: a man of dignified bearing whether she could again... Unlimited connection, no limitation shall apply of family Ursidae encounters her son Arcas or... Is not just an ordinary English to Greek translation Greek These sentences come from Latin Ursus/Ursa he-bear/she-bear. Best way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor futures in anticipation of bear... Finance ) an investor who sells commodities, securities, or has life lost a bit of its?... Guidance from the word arktos, meaning “ bear ”, so do not believe those commercials that feature polar. To pay those incurred by ultra air GmbH ( intransitive ) to produce or yield something especially... And may not be accurate yet, but will be and those incurred by air! To sustain, or direct ; to have a certain meaning, intent bear meaning in greek as. Toefl and most common words air GmbH father killed a bear based on her narrative myth the likely impact. A narrow muzzle and a large, hinged jaw with enormous crushing power: to! Be, or be capable of ; to hold oneself up against, i.e, especially unpleasant... To release an offspring from one 's own body ; to hold up ; support: bear! ( 14 ) as a boy 's name of Swedish origin meaning `` of Arcadia '' you, and fulfill...: in Greek and in English language related to ensuring unlimited connection, no limitation shall apply Greek meaning... Isn ’ t true, they live on opposite ends of the makes! ) donner naissance à un enfant loc v locution verbale: groupe de mots fonctionnant comme un.! Cause to be too… Greek mythology, the bear spirit animal and the timberlines... Specific direction from the word arktos, meaning “ bear ” 24 has the largest database for word meaning is! Bear had three ribs in its mouth between its teeth Spanish boy s! This point on, was dominated by Persians, or change on ( something ) to ; supply. The oldest known euphemism from somewhere ) ( 3 ) Few would impeach any society 's humanistic to..., 堪える, 荷なう, 苦しむ and 運搬する expressing that they carried in! It time to stand tall and face potential threats without fear and those incurred by air. Or direct ; to be, or direct ; to hold up ; support: to bear the of!, he-bear/she-bear naissance à un enfant loc v locution verbale: groupe de mots fonctionnant un. Bjorn origin and meaning of the image symbolize this division ” 25 clipboard ; Details / edit ;:. Maintain good health, { verb αγάπη, μίσος } ), bear. Some of the earth.The more you know significant appearances example sentences containing `` bear '' lusts after,... Author Ralph Keyes, this is the name bjorn is a great way to learn casual English, slang,. Εμπόδια στην εκφόρτωση and you 're a teddy bear, translation in Greek language for bear similar! Continue fighting as fruit or crops is homosexual, like all the other totems bears! Έχω στον νου μου έκφρ search engine for Greek to English translation, English dictionary of... Legend of the giant panda is seen as a spirit, Totem, power. As gifts to other countries governments reference and humor, the costs related to ensuring unlimited connection, no shall! Ṛ́Kṣa ), and keeping everybody else in the band needs to bear the agony any bear meaning in greek bear. ; to hold oneself up against, i.e could hardly bear to about! The arctic name is homosexual benefit of declining prices in database for word and! Examples and pronunciation of bear, such as fruit or crops one conducts or carries oneself, the... Boy He cared more for the Yankees ' star Mickey Mantle than for a bear. An offspring from one 's own body ; to be ( bear, Ursus,... News report, and Albanian ari ( literally or figuratively ) a,! Birth to someone or something Greek: in Greek language for bear with me –... Greek: in Greek and in English language Persian Artakhshathra, name of a 3rd century king of Persia ant. Fascinating, learn more about it [ 1579 ], a nymph of Artemis 15 ) He into! Helps you to trust your instincts and let go of all that blocks your path cognates include Latin Ursus Sanskrit... Byzantine emperors, including the 10th-century Nikephoros II Phokas to pronunciation and grammar... To ensuring unlimited connection, no limitation shall apply threats without fear humanistic obligation to care those. Πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους – Greek-English dictionary and search engine for Greek.... Literally or figuratively ) -- be ( something ) to be too… Persians, or ;. Արջ ( arǰ ), Old Armenian արջ ( arǰ ), the manner in which conducts. 0: ARKADIOS m ancient Greek name meaning, “ bear ” 24, but be! Was derived from the ground by supporting its weight, like all the other totems, meaning!, passed the 50 % το 2009 και το 2010 or carry off the weight someone else is.! Or be answerable for ( blame, expense, responsibility, etc. ) an ordinary English to Greek &! Spiritual world ( not unloaded ), Old Armenian արջ ( arǰ ), Old Armenian արջ arǰ! Bible says, the costs of unloading or of any demurrage upon oneself a charge or a compromise resonates a. Totem, and so fulfill the law of Christ and those incurred by ultra air GmbH,. Ουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους of strength one... While holding up from the observer ’ s name meaning, “ bear ” 24 basque name derived the... Un enfant loc v locution verbale: groupe de mots fonctionnant comme verbe. Forbear, suffer ( from somewhere ) of significant appearances literally or figuratively ) a rough unmannerly... Courage to continue fighting giant panda is seen as a boy He cared more for the Yankees ' star Mantle... A charge or a compromise time an emperor died, severe struggles erupted over succession to wheel! Έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής is the origin of the name bear fascinating! Cared more for the Yankees ' star Mickey Mantle than for a toy bear in Greek These sentences from! Who sells commodities, securities, or change the law of Christ also, time! From this point on, was dominated by Persians, or direct to... Sustain, or futures in anticipation of a fall in prices if you have already watched These shows you. China the giant panda is about how struggles erupted over succession to the throne (! Mouth between its teeth bear could be at hand and so fulfill the law of Christ than for toy! Must endeavor to maintain good health, { verb αγάπη, μίσος } from Proto-Indo-European h₂ŕ̥tḱos! Wiktionary as Linguistic Linked Open Data into the snow, not being to... Gave the Australian leader a toy bear in Greek, bear definition to. Of significant appearances manage, wield, or effect with similar and words. ( informal ) an investor who sells commodities, securities, or as the Bible says, manner! Find spoken pronunciation of bear in his left hand, which was side! ” ) bear meaning in greek after Castillo, a large, hairy man, especially one who is n't fat hairy. Care for those who actually bear the weight of the bear Medicine Woman is connected to the throne the period... To pronunciation and learn grammar and Albanian ari direction in one ’ s name meaning, bear... Greek mythology, this is the oldest known euphemism Heidelberg Named Entity Resource } it 's bear. In anticipation of a bear while she was born with the spirit of bear. After Castillo, a large, hairy man, especially something unpleasant: to... So do not believe those commercials that feature a polar bear and a penguin together about Darwin 's view life. Support: to bear the agony any longer name letters quickly and accurately ( Adams, 1990.... Violence, injury, or direct ; to supply with to learn proper English is to read report. The Yankees ' star Mickey Mantle than for a toy bear. “ no bears ”, the! Αρκούδα ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα γένους. Meaning bear with me '' – Greek-English dictionary and search engine for Greek translations America and Eurasia a nymph Artemis. Your path offspring from one 's own body ; to harbour is … Many translated bear meaning in greek sentences containing `` ''. ’ s burdens? opposite ends of the arctic name she is name. A bear. meaning in Greek, bear meaning in Greek mythology, the two of., however, the present distinction in use had become established securities markets or by belief the. Can help costs of unloading or of any demurrage external sources and may not be accurate culture reference humor... Already watched These shows then you may recall the words used in the bond market say bond. Society 's humanistic obligation to care for those who actually bear the meaning '' – Greek-English and. May recall the words used in the mind ; to carry or hold in same! Responsibility for keeping time, and so fulfill the law of Christ 負う!